Hvorfor må jeg være tilknyttet bedriftshelsetjeneste?

 

Hvert år dør 400 arbeidstakere i Norge som følge av kjemikalieeksponering.
Mellom 40-50 arbeidstakere i Norge dør på jobb hvert år.
20% av sykefraværet ved norske virksomheter er arbeidsrelatert.

Hvorfor må jeg være tilknyttet bedriftshelsetjeneste?

Skader og sykdom medfører store økonomiske belastninger for samfunnet i form av økte utgifter i forbindelse med sykefravær, til helsehjelp og uføretrygd til den skadde eller syke arbeidstakeren.

Skader og sykdom påfører arbeidstakeren økonomisk belastning, tap av livskvalitet og utgifter til helsehjelp.

Skadde og syke arbeidstakere medfører økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver. Det kan være utbetaling av sykepenger, utgifter til rekrutering og tap av kompetanse.

Dødsfall i forbindelse med arbeidet medfører store økonomiske belastninger samt tap av livskvalitet og økt behov for helsehjelp for de etterlatte.

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgiveren som har hovedansvaret for at arbeidsmiljøloven blir oppfylt. Arbeidsmiljølovens formål er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Begrepet «arbeidsmiljø» omfatter alle relevante elementer i arbeidssituasjonen som organisatoriske-, fysiske-, sosiale- og psykiske forhold.

Begrepet «helsefremmende arbeidssituasjon» handler om å forbedre det fysiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, fremme aktiv deltakelse og styrke ansattes faglige og personlige utvikling.

«Full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger» innebærer ikke nødvendigvis at alle risiko er eliminert. Alt arbeid kan i utgangspunktet føre til uheldige belastninger. Først og fremst kreves det at virksomheten innretter seg og organiserer arbeidet på en slik måte at de kan drive systematisk arbeidsmiljøarbeid, at arbeidsgiveren gir arbeidsmiljøet nødvendig oppmerksomhet og prioritet, at arbeidet sikrer medvirkning fra arbeidstakerne, og at det blir avsatt nødvendige midler i budsjettet til dette arbeidet.

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljøloven plikt til å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet når forholdene i virksomheten tilsier det. Bedriftshelsetjenestens oppgave er å bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

For å få til dette er det nødvendig at bedriftshelsetjenesten ser på organisatoriske-, psykososiale- og fysiske forhold ved de ulike virksomhetene:

Organisatoriske forhold kan være hvordan arbeidet er tilrettelagt og organisert, grad medvirkning, grad av frihet i jobben, ensformig eller variert arbeid og arbeidstid.

Psykososiale forhold kan være opplevelse av trivsel, samhold, lederskap, kommunikasjon, stress, isolasjon, konflikter, mobbing og trakassering, vold og trusler om vold

Fysiske forhold kan være kjemiske forhold, ergonomiske forhold, støy og vibrasjonseksponering.
Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår med slik hjelp.

 

Kilde: Arbeidstilsynet – NYF-konferansen 2016 (faktatall)

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X