obht_pikto

Våre tjenester

Velg område under for å se et utvalg av tjenestene vi tilbyr.

 

HMS-ARBEIDERGONOMISYKEFRAVÆR

 

HMS-arbeid

Her er noen av tjenestene vi tilbyr innen HMS-arbeid.

 

Internkontroll

 
Internkontrollforskriften sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift.
Hensikten med internkontroll er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide, og er et annet ord for kvalitetssikring. Vi i Oslo BHT har kompetanse til å bistå våre kunder i dette arbeidet.

Vernerunder

 
Ved vernerunder vurderer man oftest det fysiske og kjemiske arbeidsmiljøet samt sikkerheten. Vi i Oslo Bedriftshelsetjeneste bistår gjerne kundene våre under slike vernerunder.
Det er ikke like enkelt å følge opp det psykososiale arbeidsmiljøet i en vernerunde, og vi har derfor utarbeidet et spørreskjema for kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet i bedriften. Se mer om dette under «Arbeidsmiljøkartlegging» under.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

 
Et arbeidsmiljøutvalg (AMU) skal opprettes i alle virksomheter hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere (AMU – Arbeidstilsynet).
Et arbeidsmiljøutvalg skal også opprettes i virksomheter med mer enn 20 ansatte dersom en av partene krever det.

I arbeidsmiljøutvalget skal arbeidsgiveren, arbeidstakeren og bedriftshelsetjenesten være representert.
Bedriftshelsetjenesten har ingen stemmerett i AMU. Hensikten er at vi ikke skal blandes inn i partsstrider, men utelukkende være en faglig rådgiver.

Risikovurderinger

 
Risiko er et uttrykk for mulige tap som bedriften din kan bli utsatt for. Kunnskap om risiko gir et bedre grunlag for å treffe viktige beslutninger som å gjennomføre tiltak som minsker eller fjerner farer. Slik kan virksomheten unngå skader, uhell og kostbare driftstap. Risikovurdering er derfor et forebyggende tiltak som lønner seg!

Regelverket stiller krav til at alle virksomheter skal vurdere risiko og gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere denne.
En av våre viktigste oppgaver som bedriftshelsetjeneste er å bistå våre kunder i dette arbeidet.

Arbeidsmiljøkartlegging

 
I tillegg til kartlegging av fysiske faktorer, utfører vi spørreundersøkelser som tar for seg de psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorene i arbeidsmiljøet. Spørreundersøkelsen er nettbasert og svarene blir behandlet anonymt. Psykolog deltar i prosessen og er inkludert i undersøkelsen.
Psykologen deltar som fagperson underveis og i tolkning av resultatene samt i utarbeidelse av eventuelle tiltak.

AKAN / Rus og avhengighet

 
AKAN står opprinnelig for arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani. AKAN kompetansesenter hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi deltar gjerne i bedriftens AKAN-arbeid!

 

Ergonomi

Her er noen av tjenestene vi tilbyr innen ergonomi.

 

Arbeidsplassvurderinger

 
En arbeidsplassvurdering inneholder en funksjonsundersøkelse av den som trenger vurdering og et besøk på arbeidsplassen.
Hensikten er å vurdere tilrettelegging slik at man forebygger fysiske skader og plager som er en vanlig årsak til sykefravær.
Ved oppfølging av sykmeldte kan man søke om å få dekket utgiftene til arbeidsplassvurderinger fra NAV.

Forebyggende tiltak

 
Vi i Oslo Bedriftshelsetjeneste hjelper kundene våre med forebyggende tiltak som er med på å redusere sykefraværet i bedriften, og hjelper de ansatte med å holde seg friske og produktive.

Unngå at fysiske plager og skader utvikler seg – iverksett forebyggende tiltak!

Arbeidsstillinger

 
Enkelte arbeidsstillinger kan gi uheldige belastningsforhold i ledd og være mer krevende for muskulaturen.
Helseplager knyttet til uheldige arbeidsstillinger er som oftest smertetilstander og betennelser i ledd, sener og muskulatur.
Det finnes mange enkle teknikker som kan benyttes for å unngå slike plager, og disse kan vi vise deg!

Råd ved etablering og innkjøp

 
Vi har kompetente fagfolk som kan bistå bedriften ved planlegging av nybygg, endring av eksisterende lokaler og innkjøp av nytt arbeidsutstyr.
Vår bistand vil kunne være med på å sørge for at lokalene og arbeidsutstyret blir mest mulig hensiktsmessige med tanke på helse, miljø og sikkerhet!

Fysisk aktivitet

 
Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Kravet til arbeidsgiver er oppfylt dersom fysisk aktivitet tas inn som vurderingstema i tilknytning til virksomhetens HMS-arbeid. Det er ikke krav om iverksetting av tiltak.

Vi i Oslo BHT bistår virksomhetene med å iverksette tiltak for fysisk aktivitet der arbeidsgiver ønsker dette. I samtale med bedriften finner vi sammen ut hvilken type aktivitet som kan være hensiktsmessig. Aktiviteten utføres ute i bedriftene og er tilrettelagt slik at flest mulig ansatte uansett fysiske form kan delta.

 

Sykefravær

Her er noen av tjenestene vi tilbyr innen sykefraværsarbeid.

 

Deltakelse ved dialogmøter og oppfølging

 
Vi bistår våre kunder i sykefraværsarbeidet ved forespørsel.
Der bedriftene har IA-avtale kan bedriftshelsetjeneste innkalles til dialogmøter dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det.

Bedriftshelsetjenesten vil kunne være en god støttespiller for arbeidsgiver i tilretteleggings- og oppfølgingsarbeidet. Arbeidstaker kan ikke motsette seg at bedriftselsetjenesten deltar i møtet.

Oppfølging av gravide

 
Vi kan bistå i tilrettelegging av arbeidet og ved oppfølging av gravide arbeidstakere.

Ønsker du et uforpliktende tilbud for din bedrift?

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X